Normes

Normes

El dia X de maig  de 2020 a les 16.00 h farem una reunió amb els pares en què  explicarem i  signarem les condicions del viatge. Si hi ha pares que no han pogut venir cal que trobin un moment per signar.
Hem de tenir en compte que serem X professors per X alumnes i per tant serà bàsic que fem tots els moviments en grup i de manera coordinada 
Com a responsables del grup recordem que l'incompliment de les normes signades implica la devolució immediata de l'alumne en el primer vol disponible a Barcelona.

                                                                                     
              
Institut  Rocagrossa
  c/ Rosa Sensat 1 – 11
  17310 Lloret de Mar
Tel. 972 367489 - insrocagrossa@xtec.cat       Normativa  Viatge
  1. L’alumnat ha de mantenir, en tot moment, una actitud correcta amb els companys, professorat acompanyant, guies i personal dels hotels i restaurants.
  2.  L’alumnat ha de seguir les indicacions del professorat, pel que fa a les visites, horaris i les activitats a realitzar diàriament.
  3. En cas de que l’alumnat gaudeixi de temps de lleure, prèviament pactat, haurà de comunicar al professorat què farà i on es trobarà per tal d’estar en tot moment localitzable. No anar mai sols, si no en grups de 4 ó 5. De nit ens mourem sempre en grup i es respectaran els horaris, prèviament negociats.
  4. La normativa aplicable, durant el viatge de FI DE CURS, és la mateixa del centre. L’alumnat l’ha de respectar en tots els seus aspectes (comportament, consum de tabac, alcohol i d’altres substàncies il·legals), així com respectar en tot moment l’autoritat dels professors acompanyants i les seves normes.
  5. En cas de produir-se incidents greus, el professorat ho comunicarà telefònicament al centre i a la família. L’alumne/a transgressor/a retornarà a casa i la família es farà càrrec de les despeses ocasionades. En arribar al centre, es prendran les mesures disciplinàries corresponents, seguint les Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC).
  6. És molt important la puntualitat a tot arreu i en tot moment.
  7. No fer destrosses, ni emportar-se res de cap lloc
  8. Anar de viatge suposa l’acceptació de la normativa.
  9. Els alumnes amb majoria d’edat queden igualment subjectes a aquestes normes.
...............................................................................................................................
A retornar signat al centre
Jo ..................................................................................., pare/mare/tutor legal de
l’alumne/a ............................................................. del curs ............................ estic assabentat i accepto la normativa del viatge de fí de curs.
Signatura                                                                   Signatura de l’alumne

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada